ANBI

A. Algemene gegevens                                                    Logo Evangelische kerk Westland

Naam ANBI: Evangelische kerk Westland, vallend onder de paraplu van ABC gemeenten, Driebergen-Rijsenburg, www.abcgemeenten.nl).
RSIN/Fiscaal nummer: 808772053
KVK nummer: 75796163
Website adres: www.ekwestland.nl
E-mail: secretaris@ekwestland.nl
Adres: Prins Hendrikstraat 16b
Postcode: 2671 JH 
Plaats: Naaldwijk
Postadres: Prins Hendrikstraat 16b
Postcode: 2671 JH 
Plaats: Naaldwijk

De Evangelische kerk Westland is een zelfstandig kerkgenootschap en is gevestigd in Naaldwijk. De gemeente heeft zich met gelijkgezinde gemeenten verenigd in de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten.

Onze gemeente heeft de ANBI status en dat betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting. De ANBI status valt onder de paraplu van de ABC gemeenten (ABC gemeenten, Driebergen-Rijsenburg, www.abcgemeenten.nl).

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van ons kerkgenootschap ligt bij de raad, welke bestaat uit oudsten, waaronder de predikant-voorganger, en diakenen, waaronder een secretaris en een penningmeester.

Met uitzondering van de predikant-voorganger worden de leden van de raad gekozen voor een periode van drie jaar. Na afloop van deze periode zijn zij direct herkiesbaar. Na een tweede aansluitende periode van drie jaar zijn zij niet direct herkiesbaar. Na een jaar afgetreden te zijn kunnen zij opnieuw kandidaat gesteld worden.

a.      De raad is verantwoordelijk voor de zaken van de gemeente en behartigt deze, voert de besluiten van de ledenvergadering uit en beheert de goederen en financiële middelen van de gemeente. Jaarlijks, na opstellen van de jaarrekening, wordt de administratie gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Deze doet verslag van de bevindingen in de ledenraadsvergadering waarna decharge kan worden verleend aan de penningmeester en administrateur;

b.      Ten minste eenmaal per jaar wordt schriftelijk een ledenvergadering bijeengeroepen, waarin de raad verantwoording aflegt van zijn daden van bestuur en beheer.

C. Doelstelling/visie

In het visiedocument van onze gemeente is hierover het volgende opgenomen.

Fundament
Wij geloven dat Jezus, door zijn lijden, sterven en opstanding, de hoop voor de wereld is. We willen we een liefdevolle gemeenschap van gelovigen zijn, die het grote gebod, God en mensen lief te hebben, in de praktijk uitleeft, zodat mensen Jezus leren kennen en we samen groeien in geloof en discipelschap.

Visie
De Evangelische Kerk Westland wil een plek zijn waar het BRUIST!

Kernwaarden:
• Betrokken en verbonden zijn in Gods liefde
• Ruimte zoeken voor de leiding van de Heilige Geest
• Uitdelen van het evangelie van Jezus in woorden en daden
• Impact hebben op de wereld om ons heen
• Samen een veilige gemeente zijn waar jong en oud zich thuis voelt
• Toegerust worden om onze identiteit in Christus te ontdekken en ons te
ontwikkelen

Christus ons fundament

Efeze 4:2-6 Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

D. Beleidsplan

Evangelische kerk Westland heeft geen separaat beleidsplan. De kaders zijn vastgelegd in het visiedocument.

E. Beloningsbeleid

De voorganger ontvangt een vastgesteld honorarium en een onkostenvergoeding. Van het vastgestelde budget worden ook de premies voor lijfrente/pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering betaald. Er is geen sprake van variabele beloning.

Leden van kerkenraden, coördinatoren van bedieningen e.d. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed op basis van een factuur of bon.

F. Verslag Activiteiten

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Er wordt gewerkt met coördinatoren die zorg dragen voor het uitvoeren van alle activiteiten binnen

De activiteiten van onze gemeente vinden de hele week door plaats. We vormen met elkaar een gezin dat elkaar niet alleen op zondag ontmoet voor de samenkomst, maar juist ook doordeweeks.

Op zondag ontmoeten we elkaar in het ISW gebouw aan de Professor Holwerdalaan in Naaldwijk voor de eredienst waarin we met elkaar zingen, bidden en waar de voorganger of gastspreker uit de Bijbel deelt. Er is dan ook een kindersamenkomst. Daar wordt een verhaal verteld, gezongen, geknutseld en gespeeld rond een thema of verhaal uit de bijbel. 

Doordeweeks ontmoet jong en oud elkaar voor een belangrijk deel in gebouw Gideon in het centrum van Naaldwijk voor bidstonden, bijbel studies, kringen, muziekoefeningen enzovoort. De onderlinge zorg vind in 1e instantie plaats via de eigen kring, maar daarnaast ook in pastoraat en diaconie.

Gebouw Gideon is ook de plaats waar:

wekelijks een taalgroep actief is voor mensen die de Nederlandse taal nog niet zo goed kennen;

 Fllow (jeugd) een eigen zolder heeft voor ontmoeting en kringen;

­ en nog zoveel meer…..

Zie voor meer informatie over de activiteiten binnen onze gemeente de informatie op onze website.

G. Voorgenomen bestedingen.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote inkomsten en bestedingen voor 2021.
BATEN LASTEN
Vrijwillige bijdragen 125.000 Loonkosten & Sprekers 76.200
Collecten 10.400 Gebouwen 21.120
Contributies 3.000
Onderwijs en Ontmoeting 750
Kinder- en Jeugdwerk 4.000
Totaal 135.400 Evangelisatie en Zending 16.530
PR en Speciale diensten 1.750
Diaconie en Pastoraat 1.400
Gemeentebladen 2.000
Muziek & Techniek 2.500
Kosten Raad 400
Catering 2.500
Diversen 2.800
Totaal 134.950

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de inkomsten en bestedingen in het verslagjaar 2020.
BATEN LASTEN
Vrijwillige bijdragen 110.655 Loonkosten & Sprekers 17.776
Collecten 7.002 Gebouwen 51.120
Rente tegoeden 6 Contributies 1.678
Diversen 67 Onderwijs en Ontmoeting 313
Kinder- en Jeugdwerk 3.203
Totaal 117.730 Evangelisatie en Zending 22.757
PR en Speciale diensten 112
Diaconie en Pastoraat 759
Gemeentebladen 1.110
Muziek & Techniek 2.693
Kosten Raad 161
Catering 415
Diversen 748
Totaal 102.845

Toelichting

Vanaf april 2020 was de functie van voorganger vacant.

ANBI transparantie gegevens EkW juni 2021